Istoria Limba Documentos Poesias e Dicius Antigus
Storia Lingua Documenti Poesie e Proverbi Antichi
FonteSarda A Totus

English

Sardinia Tour

Français

Sardaigne

Español

Cerdeña

A Fabrizio De André - ATITIDU PO UN'OMINI "VERU" - Pubricau de L'Obiettivo su 6-02-2000 P.Corongiu

SR1-984615-C15NDRE Suggerimenti: Non Fare HotLinking e non rubare

A un'annu de sa morti de su cantadori De André

Vai alla Traduzione Italiana di questo articolo

Fabritzio s'iat imparau a cumpadessiri is sunferentzias de su mundu intreu

S'anima no morit mai

Candu morit un'omini est sempiri unu momentu tristu. Candu morit un'omini chi at lassau benis in su mundu, fortzis su dolori, po chini d'at istimau, est prus sulenu. Sa sienda chi at lassau De André est in is discus cosa sua e est un'arrenda pretziosa po totu s'umanidadi. Fait ispantu a biri comenti sa genti est abarrada mali candu at iscipiu ca Fabritziu si ndi fut andau un annu fait.

Est beru ca issu fut bofiu meda beni e po un artista, unu creadori de cosas noas, custa est sa paga prus bella. Ma unu dolori aici mannu po unu cantanti, chini d'iat mai biu? Totus nosu boliaus beni a Fabritzio chentza mancu du conosci de visu. Poita? Poita fut che a unu babbu, che a unu carrali maiori chi s'imparàt, in is annus de sa picinìa, a biviri. S'iat imparau a arrexonai, a pentzai chentza paraogus. A tenniri lastima po is disgratziaus ca totus seus ominis e totus seus unu pagu malasortaus.

A nosu chi eus imparau unu pagheddu a biviri iscurtendu is cantzonis de De André puru, si parit ca custa dispidida no siat cumprìa. Is obras funt abarradas totus e custu est giai meda ca bolit narri ca de s'omini no est mortu totu. S'anima at a arresistiri po tempus meda.

Is musicas de su cantadori genovesu funt aici bellas chi merescint de intrai in is liburus de iscola, e funt giai intradas, po is cuntzetus de is fueddus e po is pentzamentus tzivilis chi issu s'at intregau in trinta annus de carrera.

Custas poesias contant de su mundu, de su dolori, de sa sunferentzia, de sa caridadi, de sa vida bianca e niedda, legia e bella, cumpria o aurtia chi totus biveus.

Inizio Pagina

 

Su sonadori Jones est mortu...

In d'una cantzoni, prus de totu is aturas, De André at chistionau de issu etotu. Sa de su sonadori Jones. "In d'unu muliu de pruini - at cantau - is aturus biiant su siccori. A mimi m'arregodt sa gunedda de Jenny in d'unu ballu de una pariga de annus fait. Intendìa sa terra mia tremendu de sonus: fut su coru miu. E tandu poita da nomenai ancu, comenti po da pentzai mellus... Libertadi, d'apu bia iscidandusindi in is cungiaus umprius, a celu e a dinari, a celu e amori, cugutzada de filu ispinosu. Libertadi, d'apu bia dogni borta chi apu sonau po unu mùida de piciocas in festa, po unu cumpangiu imbriagu. Sa genti du scit ca tui scis sonai. Sonai ti tocat po totu sa vida e ti praxit a ti fai ascurtai..."

Seu seguru ca Jones-Fabrizio su sonadori iat airi giogau ancu cun sa vida chi su mandiadori no ndi d'essiri leau. Issu chi comenti a Jones iat ofertu su guturu a su binu, sa cara a su bentu e mai unu pentzu a su dinari, a s'amori e a su celu. Mi parit de du biri cun sa ghitarra ciaciarendi frastimus. Issu chi iat corcau a marolla in s'Hotel Supramonte e chi iat acumpangiau Pieru e Marinella facias a s'aturu mundu.

Issu chi iat fatu de Bia de Su Campu una cumparantzia de su mundu intreu. Issu chi fintzas a s'urtimu iat cantau cantzonis de ispera e de lastimosu turmentu. Ispereus feti chi po mori de su mali no apat sunfriu meda. No d'iat airi meresciu.

Su cantadori de sa sunferentzia, ma iat a essiri bellu a d'arregodai oi chi is lambrigas ufizialis de sa televisioni funt ispaciadas, che a un'ispetzia de balentosu abogau de is causas perdias; che a unu defendidori de is urtimus, de is disamparaus, de is debilis, de is poburus. Is cantzonis de De André s'ant imparau a totus a castiai cun lastima e piedadi a is furonis po famini, a is feminas andarinas, a is amoraus lassaus, a is zingarus, a is maccus, a is maladius, a is sordaus mortus in gherra. E s'arregodais de sa cantzoni de su maladiu a coru? Cantu sustantzia in cussus fueddus. "Apu cumentzau deu puru a bisai paris cun issus - cantat - e a pustis s'anima, de arrepenti, si fut bolada.

De piciocu castiau is aturus piciocus gioghendu, a su tumbu de su coru miu maladiu, e mi benìat sa gana de bessiri e giogai po podiri curriri in su pardu, po biri comenti faint is aturus piciocus a tirai s'alidu. E ti poderas sa gana a abarras a pentzai ita dimoniu ti mancat po curriri...- e sighiat cu su pentzamentu de cuddu chia si faiat "contai sa vida de is ogus e non podiri buffai de sa tassa totu paris ma a tzichedus piticus...".

Fabritziu fut un contadori balentosu de custas istorias de disisperu, de morti, de desolatzioni. Issu incapas tenìat in s'animu unu sentidu de umanidadi chi fut giai giai cristianu: issu cunprendiat su sunfriri, su prangiri, su de si chesciai contras a sa malasorti.

Inizio Pagina

 

Novas Bonas po is disamparaus de su mundu

In custu mundu de disugualidadis e contras a sa giustitzia feti Deus at potziu consolai is ominis de custu grandu dolori. Gesus, su grandu rivolutzionariu de s'amori po is poburus, at donau s'ispera chi mancat. "Chi Gesus no fessat esistidu - iat nau De André - iat essiri tocau a du imbentai. E est propiu cussu chi is ominis ant fatu". Fut un evangeliu de Eregìa cussu de Fabrizio, ma un evangeliu chi lassat un'ispera bona a is ominis sendu cumprendias is fartas chi iant fatu.

Tocat a narri chi candu at scritu fueddus a pitzu de Gesus at sempiri lassau cumprendi ca, mancai unu no potzàt creri in su chi is ominis ant disinnau a palas de Deus, nemus podit iscaresciri ita arratza de Nova Bona est istau s'Evangeliu in su mundu. A De André praxìat s'idea de mundu a s'imbesse pintada de cuddu nazarenu. Unu deus a pilus longus chi pratigada cun bagassas e pecadoris poita furint is chi tenìant prus abisongiu de sa luxi de su celu, e De André at iscritu meda a suba de custus poita furint is chi tenant prus abisongiu de sa luxi de sa poesia. Una luxi chi no podit mudai su mundu, ma assumancu fait prus sulenu su dolori.

Su sunfriri est su marcu de s'umanidadi e tocat a arrispetai chini sunfridi poita aici s'arrispetat s'omini. Su corpus de s'omini est su tempiu de sa vida. Su dolori est sa pregadoria de custa umanidadi macca chi no agatat a Deus in perunu corratzu de su mundu.

Adiosu Fabrizio

"Alabantzai deus, alabantzai s'omini, alabantzai chini in sa vida intendit lastima po is urtimus".

Adiosu Fabrizio, una pregadoria de genti chentza deus t'at a acumpangiai in is birdis pasturas de su Nudda.

Peppe Corongiu - 2000-02-06

Inizio Pagina

Agoa - Precedente SARDIGNA Sighit - Successiva

 

Dicius Antigus

 

Sezione Lingua Sarda - Sa Limba de sa Sardigna

Data Ultimo Aggiornamento: 2015-05-13

 
 
 
 
 
Andas Assusu
 © FonteSarda 2000-2015